Precizari angajare rezidenti anul I

 

 Programeaza-te online!

Chestionar satisfacție

 

Centrul de Asistență Medicală a Tabagismului


Legislația cu privire la interzicerea fumatului a intrat în vigoare la 21 iunie 2002.
Scopul acesteia este de a proteja atât pacienții fumători cât și angajații și pacienții de efectele nocive ale expunerii la fumatul pasiv.
De aceea, fumatul în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași nu este permis în nici un fel.
În interiorul spitalului veți remarca afise prin care vi se reamintește acest lucru.
În toate zonele din interiorul spitalului: saloane, holuri, balcoane, scări de acces, intrări, cafetării, fumatul este interzis. Aceasta înseamnă că oricine vrea să fumeze trebuie să părăseasca incinta unității.
Nerespectând această prevedere vă expuneți riscului de sancționare cu amendă între 100 – 500 RON.

Vă putem însă ajuta dacă doriți să scăpați de dependența fumatului.
Noi stim că renunțarea nu este ușoară, dar sprijinul este disponibil pentru a-i ajuta pe cei care doresc să scape de fumat.
La Centrul de Asistență Medicală a Tabagismului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași se oferă consiliere și medicație fumătorilor care doresc să abandoneze fumatul. Pentru a beneficia de medicație gratuită, fumătorii trebuie să aibă peste 18 ani și să fie real motivați în a scapa de fumat, tratamentul fiind un suport pentru această motivare, nu un substitut al acesteia.
Cei care doresc să fie consiliați și tratați trebuie să prezinte bilet de trimitere de la medicul de familie. Durata tratamentului este de 7 săptămani – 3 luni, iar vizitele de control se vor efectua la intervale stabilite de comun acord.
Activitatea Centrului de Asistență Medicală a Tabagismului este parte integrantă a Subprogramului de prevenire şi combatere a consumului de tutun coordonat de Ministerul Sănătății a Guvernului României.
Un fumator poate beneficia anual de o singură cură de tratament gratuită.

Pentru a se înscrie în acest program, fumătorii pot apela următorul numar de telefon: 0722550440.
Centrul de Asistență Medicală a Tabagismului funcționează în cadrul Clinicii Medicină Internă II, a Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sf. Spiridon Iași, B-dul Independenței nr 1.


1 Ianuarie 1757 – 1 Ianurie 2017

260 de ani de tradiţie şi excelenţă în slujba pacienţilor!

Dat în folosinţă la 1 ianuarie 1757, Spitalul “Sfântul Spiridon” din Iaşi rămâne în istoria sistemului sanitar românesc ca fiind una din primele unităţi medicale înfiinţate în Ţările Române.

Aşezământul a fost ridicat în vecinătatea Bisericii Sf. Spiridon şi şi-a păstrat numele patronului şi ocrotitorului spiritual până în zilele noastre.

În toată istoria lui zbuciumată, spitalul a ajuns acum la o activitate de vârf unanim recunoscută.

În acest spital s-au infăptuit premiere naţionale remarcabile: primul transplant de cristalin; prima colangiografie transparietohepatică; primul drenaj extern percutan; cel mai mare număr de colicistopancreatografii retrograde endoscopice din ţară; prima angioplastie percutană; prima gastrostomie endoscopică; prima ablaţie laparoscopică a unui chist de ovar; prima cardiomiopatie extramusculoasă Heller laparoscopică; prima sutură laparoscopică a ulcerului perfonat şi în mod cert, nu în cele din urmă, prelevare de organe şi primul transplant de ficat din regiunea Moldovei.

Valoarea, ţinuta profesională ireproşabilă, competenţa medicilor care s-au format, au profesat şi profesează aici, probează cert aceste realizări.

În aceeaşi măsură, se cuvine a menţiona truda şi dăruirea personalului medico-sanitar, personalului auxiliar sanitar, TESA, care umăr langă umăr, zi de zi, 24 ore/24 ore, fără întrerupere, cu bună credinţă si abnegaţie se pun în slujba celor aflaţi în suferinţă.

Se cuvine să amintim şi strădania celor peste 900 de medici rezidenţi care pun umărul la bunul mers al acestui “uriaş” al medicinei româneşti.

 


 

IN ATENȚIA PACIENȚILOR ȘI ANGAJATORILOR!

Prin prezenta vă informăm că în data de 13 ianuarie 2016 a intrat în vigoare ORDINUL nr. 8 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

Acest Ordin prevede modelul de ADEVERINȚĂ pe care angajatorul este obligat să o elibereze în situația în care un angajat beneficiază de concediu medical.

Atașăm mai jos modelul de adeverință cu mențiunea că, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași nu va lua în considerare nici un alt model de adeverință eliberată de către angajatori, în afara celei din Anexă. În caz contrar, pacientului nu îi va fi eliberat Certificatul medical.

ANEXĂ: ADEVERINŢĂ

ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

..............................

Nr. de înregistrare ............ Data ...............

Prin prezenta se certifică că domnul/doamna ........................, CNP ............, act de identitate ........, seria ....... nr. ..........., eliberat de ............. la data de ..............., cu domiciliul în ................, str. ............. nr. ......, bl. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de .......... zile, până la data de ..........., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
   
   
   

 Reprezentant legal angajator/Preşedinte - Director general,

...............................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 20 ianuarie 2016


 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE  “SF. SPIRIDON” din IAȘI este cea mai mare unitate sanitară cu paturi, ca adresabilitate şi complexitate, din Moldova.

Unitatea sanitară, a fost clasificată în categoria I de competenţă, ceea ce înseamnă că asigură asistenţă medicală la nivel regional, are cel mai înalt nivel de dotare şi angajaţi bine pregătiţi, care pot efectua servicii medicale extrem de complexe.

În baza OMS 1085-26.10.2012, Spitalul Clinic Județean de Urgențe  “Sf. Spiridon” din Iași, este desemnat Unitate Funcţională Regională de Urgenţă.

Este certificat ISO 9001 din 2008 și, începând cu luna martie 2013, spitalul este acreditat de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor.

Are 1.128 de paturi în aproape toate specialităţile medico-chirurgicale, peste 2500 de angajaţi şi funcţionează în regim pavilionar.

Activitatea din Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași este structurată pe trei segmente: asistenţă medicală, învăţământ medical universitar şi postuniversitar şi cercetare ştiinţifică medicală.

Este atestat documentar la 1 ianuarie 1757 și include activitatea a 29 de secții clinice, a Unității de Primire Urgențe (UPU – SMURD, care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru pacienţii critici din toată regiunea de Nord-Est - politraumatisme, arsuri, urgenţe majore medico-chirurgicale, etc.), compartimente pentru examene clinice și paraclinice, Ambulatoriul Integrat de specialitate şi cabinete în toate specialităţile corespunzătoare secţiilor clinice, pentru asigurarea asistenţei medicale a pacienţilor din ambulatoriu. 

Serviciile de spitalizare continuă şi de zi sunt oferite în aproape toate specialităţile medico-chirurgicale: Anestezie-Terapie Intensivă, Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie orală şi maxilo-facială, Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, Chirurgie vasculară, Chirurgie bariatrică, Dermatovenerologie, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie, Medicină Internă, Medicina Muncii, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Ortopedie-Traumatologie, Hematologie, Alergologie.

Între Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași şi Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași există o relaţie de colaborare deosebită, care îşi are rădăcinile în istoria vieţii medicale ieșene.

Cu o activitate stiințifică susținută, Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași este bază clinică pentru Universitatea de Medicină și Farmacie, pentru învățământul universitar și postuniversitar, fiind centru metodologic pentru regiunile învecinate.

În spital îşi desfăşoară activitatea cadre medicale cu cea mai înaltă pregătire profesională: medici cadre didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași cu activitate integrată clinic şi medici din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cu recunoaştere naţională şi internaţională a activităţii clinice, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi cu preocupări de dezvoltare continuă a acesteia.

Nu întâmplător, în cei peste 250 de ani de existență, Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” a fost nu doar un furnizor constant de servicii medicale de calitate, ci și un pionier în medicină, cu premiere naționale remarcabile. Profesioniștii de la “Sf. Spiridon” au efectuat în premieră în România primul implant de cristalin, prima colangiografie transparietohepatica, primul drenaj extern percutan, prima ablație laparoscopică a unui chist de ovar, prima sutura laparoscopică a ulcerului perforat și lista ar putea continua.

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” este - prin tradiție, de zeci de ani - un punct de reper de încredere în domeniul sănătății nu doar pentru ieșeni, ci pentru întreaga populație a Moldovei. Beneficiarii serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă, preventive şi curative oferite provin din Iași dar și din județele învecinate. Nu în ultimul rand, între beneficiarii serviciilor oferite de unitate se numără studenţii la medicină, precum şi întreg personalul de specialitate medico-sanitar care urmează cursuri de perfecţionare postuniversitară, cursuri de educație medicala continuă.

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” dispune de baza materială, de dotarea și de logistica necesară în orice unitate medicală competitivă. Profesioniștii – medici, asistenți medicali, laboranți, infirmiere etc – sunt cei care schimbă în bine, zi de zi, prin munca lor, viața sutelor de pacienți.

După un sfert de secol de existență, misiunea Spitalului Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” este aceeași:

SERVICII DE CALITATE PENTRU PACIENȚII NOȘTRI