Drepturile și obligațiile pacientului

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Emitent: Parlamentul României Publicată în: Monitorul Oficial Nr. din 51 din 29 ianuarie 2003

CAP. 1 Dispoziții generale
ART. 1
În sensul prezentei legi:
a) prin pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
b) prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naționale sau sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin îngrijiri de sănătate se înțelege serviciile medicale, serviciile comunitare și serviciile conexe actului medical;
d) prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin îngrijiri terminale se înțelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.
ART. 2
Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
ART. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

CAP. 2  Dreptul pacientului la informația medicală
ART. 4
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
ART. 5
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
ART. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de e sanatate, a intervențiilor 5 medicale propuse, a riscurilor E potențiale ale fiecarei a proceduri, a Alternativelor a existente la procedurile neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
ART. 7
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
ART. 8
Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informațiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
ART. 9
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
ART. 10
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informati despre evoluţia investigatiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
ART. 11
Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală.
ART. 12
Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

CAP. 3 Consimţământul pacientului privind intervenția medicală
ART. 13
Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
ART. 14
Când pacientul nu își poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
ART. 15
În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
ART. 16
În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
ART. 17
(1) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internati în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
ART. 18
Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
ART. 19
Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voința, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
ART. 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără  consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

CAP. 4 Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viață privată a pacientului
ART. 21
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
ART. 22
Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
ART. 23
În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
ART. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
ART. 25
(1) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
(2) Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

CAP. 5 Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
ART. 26
Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
ART. 27
Pacientul are dreptul la informații, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale şi sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
ART. 28
(1) Dreptul femeii de a hotârî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului prevăzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

CAP.6 Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
ART. 29
(1) În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru a anumite tipuri de tratament se elaboreaza de către Ministerul Sănătății și Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aduc la cunostinta publicului.
ART. 30
(1) Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare şi personal acreditat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgență apărute în situații extreme.
de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare
disponibile.
ART. 31
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
ART. 32
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
ART. 33
Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
ART. 34
(1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementarile de plată legale din cadrul unității respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți  suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
ART. 35
(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
ART. 36
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

CAP. 7 Sancțiuni
ART. 37
Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

CAP. 8 Dispoziții tranzitorii și finale
ART. 38
(1) Autoritățile sanitare dau publicităţii, anual, rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului, în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale țării, precum și situația existentă cu una optimă.
(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligați să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății și Familiei elaborează 8 normele de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 39
Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea 1.
ART. 40
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 78, 108 și 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății populaţiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Noutăţi

Rezultat contestație examen Medic Specialist în cadrul UPU SMURD
Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică - 2018 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru...
Catalog definitiv concurs medic rezident an V medicină de urgență Tg. Frumos și două posturi medic rezident anul V pentru...
Anunț privind alegerile pentru Consiliul de Etică - 2018 Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1502/2016 pentru...
Rezultate contestație proba clinică concurs medic obstetrică ginecologie
Precizări soluționare contestații proba practică concurs medic obstetrică ginecologie
Rezultate concurs medic specialist epidemiologie pentru Serviciul PIAAM
Rezultate finale concurs medic șef secție clinică/laborator/serviciu
Rezultate concurs medic primar și medici specialiști specialitatea boli infecțioase pentru Serviciul PIAAM
Rezultate proba practică susținută în data de 28.02.2018 concurs medic șef secție
Linii de gardă (Abobe PDF Document)
Rezultate proba scrisă concurs medic șef Anatomie Patologică Rezultate proba practică concurs medic șef Anatomie...